Ceník

 • Výpis ze zdravotní dokumentace 100,-
 • Vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
 • vyžádané zaměstnavatelem (vstupní, periodické, výstupní, následné) 500,-
 • ke sportovní činnosti 500,-
 • k řízení motorových vozidel 500,-
 • k řízení motorových vozidel - u pacientů po 65.roce 300,-
 • pro profesní průkaz (svářečský apod.) 500,-
 • pro zbrojní průkaz 500,-
 • přihláška ke studiu 50,-
 • k rekvalifikačním a rekondičním pobytům 50,-
 • Zdravotní průkaz 500,-
 • Vystavení duplikátu zdravotního potvrzení ( poukaz na vyšetření, ztráta PN…) 50,-
 • Předoperační vyšetřenı́ s pı́semným závěrem (interupce, kosmetika…) u samoplátce 500,-
 • Vyšetřenı́ pro lázně samoplátců 500,-
 • Vyšetřenı́ pro cestu do zahraničı́ s pı́semným závěrem 400,-
 • Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 300,-
 • Výpis pojišťovně při uzavı́ránı́ pojistky 300,-
 • Bodové hodnocenı́ pracovnı́ho úrazu 200-500,-
 • Zpráva pro policii, soud a jiné státnı́ orgány Kč 300,-
 • Vyšetřenı́ glykémie glukometrem na žádost pacienta Kč 60,-
 • Stanovenı́ C – reaktivnı́ho proteinu (CRP) na žádost pacienta Kč 150,-
 • Stanovenı́ INR („Quick“) na žádost pacienta Kč 200,-
 • Vyšetřenı́ EKG a popis křivky na žádost pacienta Kč 150,-
 • Vyšetřenı́ testem na okultnı́ krvácenı́ do stolice mimo rozsah hrazený ZP Kč 100,-
 • Nevrácenı́ testu na okultnı́ krvácenı́ do stolice do 1 měsı́ce od vydánı́ Kč 100,-
 • Aplikace očkovací látky na vlastnı́ žádost (klı́šťová encefalitida, chřipka…) Kč 100,-
 • Cı́lené vyšetřenı́ nepojištěnce Kč 400,--
 • Kontrolnı́ vyšetřenı́ nepojištěnce Kč 300,--